راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


تعرف مصطلح الحدیث

مصطلح‌ الحدیث یا درایه از شاخه‌های علم حدیث است که در آن از کیفیت نقل حدیث از نظر اتصال و انقطاع زنجیرهٔ آن و سندیت حدیث و جز آن سخن می‌رود و هدف آن، تشخیص مقبول یا مردودبودن حدیث است. علم حدیث به دو شاخهٔ درایةالحدیث و روایةالحدیث تقسیم می‌شود و روایةالحدیث، به دو شاخهٔ رجال و مصطلح‌الحدیث.[۱]
در نزد اهل حدیث، احادیث از جنبه‌های گوناگونی بررسی می‌شوند.برچسب ها:
منبع مطلب