راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


تقسیمات علم الحدیث

تقسیمات علم الحدیث

علم حدیث، به علم روایة الحدیث و درایة الحدیث منقسم می‌گردد، زیرا آنچه را مربوط به سند (سلسله ناقلان) است، روایة الحدیث (اصول الحدیث) می‌نامند و آنچه را مربوط به فهم کلام پیامبر اسلام و امام است درایة الحدیث گویند.

روایت الحدیث (اصول الحدیث) علمی است که از کیفیت اتصال احادیث‌ به پیامبر اسلام و امام، از جهت احوال روات (که آیا ضابط و عادلند؟) و از لحاظ  کیفیت سند (که آیا متصل است‌یا منقطع؟) و غیر اینها گفتگو می‌کند. و خود شامل دو بخش است:


1 - علم رجال:

2 - مصطلح الحدیث: (مصطلح‌الحدیث یا درایه از شاخه‌های علم حدیث است که در آن از کیفیت نقل حدیث از نظر اتصال و انقطاع زنجیرهٔ آن و سندیت حدیث و جز آن سخن می‌رود و هدف آن، تشخیص مقبول یا مردودبودن حدیث است. علم حدیث به دو شاخهٔ روایة الحدیث (اصول الحدیث) و درایة الحدیث تقسیم می‌شود و  روایة الحدیث (اصول الحدیث) به دو شاخهٔ رجال و مصطلح‌ الحدیث)برچسب ها:
منبع مطلب