راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


تعریف علم الحدیث

تعریف علم الحدیث

علم الحدیث علمی است که بآن اقوال و تقاریر و افعال پیغمبر و امام شناخته می شود.

از تعریف مزبور موضوع آن، که اقوال و احوال و افعال (1) معصوم است دانسته شد (2) معمولا علم الحدیث را بدو بخش تقسیم نموده اند:

اول علم روایت الحدیث (اصول الحدیث) که در آن از کیفیت اتصال حدیث بمعصوم از لحاظ احوال روات و کیفیت سند و غیره گفتگو می شود و اصطلاحا علم اصول الحدیث نامیده شده (3).دوم، علم درایت الحدیث (فقه الحدیث؛ مصطلح الحدیث) که از معانی و مفاهیم الفاظ وارد در احادیث بحث می نماید (4).امام (ع) فرمود حدیث تدری خیر من الف تروی (دانستن یک حدیث بهتر از نقل هزار حدیث است) .

بخش اول نیز بدو دسته منقسم می گردد. زیرا گاهی از احوال رجال سند از لحاظ عدالت و وثاقت و عدم آن بحث می شود که بعلم (رجال) مسمی است و هنگامی از کیفیت نقل حدیث بتوسط راویان (از لحاظ تواتر و وحدت نقل.اتصال و انقطاع آن. و مراتب نقل از نظر صحت و ضعف و اصطلاحات مربوط باین خصوصیات) گفتگو می شود که از آن به مصطح الحدیث تعبیر شده.

پی نوشت ها:

1 و بتعبیر دیگر تقریر و امضاء معصوم.

2 بنقل کشف الظنون قائمه 635 ج 1 از فواید خاقانیه.باتصرف نویسنده.

3 اخیرا نزد عده ای بغلط (بدرایة الحدیث) نیز موسوم گشته در صورتی که درایت بمعنی فهم معانی است و شناسائی اصطلاحات متناسب با نام (مصطلح الحدیث) است.ظاهرا اول کسی که مصطلح الحدیث را درایة الحدیث نامید، ابن اکفانی باشد (تحفة الاحوذی ص 2) .

4 هو علم ینقل اقوال النبی و افعاله بالسماع و ضبطها و تحریرها.درایة الحدیث علمی است که اقوال و افعال پیغمبر را بواسطه وسائطی که بآنحضرت برسد نقل کند (تحفة الاحوذی) .برچسب ها:
منبع مطلب